Algemene Voorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN  VAN

BUREAU BOUWCONTROLE

 

 

Artikel 1:        Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan: Bureau Bouwcontrole, gevestigd te Valkenswaard, welk bedrijf bedrijfsmatig bouwcontroles en thermografische controles uitvoert aan de hand van tekeningen in opdracht van gemeenten, woningbouwverenigingen en particulieren, een en ander in de ruimste zin des woord verricht.

Opdrachtgever:

De natuurlijk persoon, rechtspersoon of (semi)overheid die de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden,  of die anderszins gebruikmaakt van de diensten van opdrachtnemer.

Werkzaamheden

Alle activiteiten waartoe opdracht is gegeven, danwel door opdrachtnemer worden uitgevoerd c.q. behoren te worden uitgevoerd.

Opdracht:

Het totaal van de tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden.

Meer- / minderwerk:

Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het eerder overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven op of verlaging van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 2         Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen.

Tussentijdse wijzigingen in de prijzen/tarieven van in te huren personen of goederen die de opdrachtnemer dient in te huren voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en die zijn ontstaan in de periode die is verstreken gedurende meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst, kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever eveneens algemene voorwaarden voert, zijn deze voor opdrachtnemer niet bindend, voor zover deze afwijken van de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, behoudens schriftelijke instemming van opdrachtnemer met de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

 

Artikel 3         Offerte

Een offerte is altijd vrijblijvend voor beide partijen, tenzij dit anders is aangegeven en/of tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd danwel het aanbod inmiddels is aanvaard. Alle offertes geschieden onder uitsluiting van onvoorziene omstandigheden. De door opdrachtnemer verstrekte opgaven omtrent prestatie of resultaat moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Opdrachtnemer is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens geen aansprakelijkheid.

De offerte is één maand geldig, te rekenen vanaf de dag van verzending tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen één maand wordt bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

De in de aanbiedingen en offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uit de offerte het tegendeel blijkt. Indien op de uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden, regels vanwege (semi-)overheden van toepassing zijn, die leiden tot extra kosten, die niet voorzien zijn ten tijde van het opmaken van de offerte, wordt de offerte geacht te zijn verhoogd met deze kosten en indien de opdrachtgever vervolgens opdracht geeft aan opdrachtnemer, verklaart de opdrachtgever zich met deze kosten akkoord. Voorts zijn de genoemde prijzen exclusief eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten.

Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.

Een samengestelde offerte verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  De offerte geldt steeds voor het geheel van de in de offerte genoemde omvang van de te verlenen opdracht.

Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Opdrachtnemer maakt de offerte op basis van regie en/of richtprijs. Bij regie komen opdrachtgever en opdrachtnemer overeen dat de gemaakte kosten van opdrachtnemer worden vergoed. Het uurtarief en zo mogelijk andere kosten zijn dan bij opdrachtgever bekend.

 

Artikel 4         Opdracht

Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Zij omvat tenminste:

 • een vermelding van het tijdstip waarop de werkzaamheden kunnen beginnen c.q. dienen te beginnen;
 • aanduiding van de overeengekomen duur van het werk;
 • de (richt)prijs van het werk;
 • betalingsvoorwaarden en –wijze;

Bij toezending van de offerte zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een afschrift van de algemene voorwaarden bijvoegen. Bij ondertekening van de overeenkomst zal eveneens een exemplaar van de algemene voorwaarden worden ondertekend ten bewijze van ontvangst door opdrachtgever alsmede akkoordverklaring hiervan door opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever op het in deze op te maken contract eveneens tekent voor ontvangst en toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Nadat de door opdrachtgever ondertekende en teruggezonden opdrachtbevestiging bij opdrachtnemer is ontvangen, ontstaat op dat moment de overeenkomst.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

 

Artikel 5         Wijziging van de opdracht

Indien na aanvang van de werkzaamheden blijkt dat, wijziging of aanvulling van de werkzaamheden noodzakelijk is, teneinde de overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren zullen partijen daarover terstond overleg voeren. Het is aan opdrachtgever toegestaan om wijziging in de overeengekomen werkzaamheden aan te brengen, met dien verstande dat opdrachtnemer dan niet gehouden is om daar ook mee akkoord te gaan. Opdrachtnemer blijft te allen tijde bevoegd om bij een door opdrachtgever gewenste wijziging, de overeenkomst ofwel onmiddellijk te ontbinden ofwel nakoming daarvan door opdrachtgever te verlangen zoals was overeengekomen, een en ander ter beoordeling van opdrachtnemer.

Wijziging van de overeenkomst kan ertoe leiden dat het eerder overeengekomen tijdstip van aanvang van de overeengekomen werkzaamheden daardoor wordt beïnvloed. Partijen zullen elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Opdrachtnemer zal opdrachtgever vooraf inlichten, indien de wijziging van de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve consequenties heeft. Deze consequenties zullen worden vastgelegd in een nader op te stellen aanvullende overeenkomst indien dat mogelijk is.

Indien een vast honorarium werd overeengekomen zal opdrachtnemer aan opdrachtgever aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van invloed is op het vastgestelde honorarium.

Opdrachtnemer zal aan opdrachtgever geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6         Verplichtingen opdrachtnemer

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voorts staat opdrachtnemer ervoor in dat het werk goed en deugdelijk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal opdrachtnemer, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de opdracht de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer is verplicht om opdrachtgever te wijzen op:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover opdrachtnemer deze kent of redelijkerwijze behoort te kennen.
 • Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waarin het werk wordt verricht.
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 • Een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan opdrachtnemer openbaren en opdrachtnemer terzake deskundig moet worden geacht.

Opdrachtnemer is verzekerd voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

 

Artikel 7         Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Een door opdrachtgever eventueel ter beschikking gestelde ruimte van waaruit de werkzaamheden op locatie verricht dienen te worden, dient een minimale afmeting te bezitten van 6 m2. Indien deze ruime deels is gelegen in de buitenlucht, dient het overdekt alsmede beschut tegen vocht te zijn. Stroomaansluitingen waarvan opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik dient te maken, dienen vakkundig geïnstalleerd en geaard te zijn.

Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

Indien opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer te wijzen op feiten of omstandigheden waarvan hij weet dan wel hoort te weten dat deze voor opdrachtnemer van belang zijn dan wel kunnen zijn voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waarin het werk wordt verricht;
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld als bedoeld in dit artikel;

Vorenstaande doet niet af aan de waarschuwingsplicht van opdrachtnemer op grond van art. 6.

 

Artikel 8         Complicaties

Wanneer zich complicaties voordoen, waardoor de opdracht niet meer op dezelfde wijze kan worden uitgevoerd dan overeengekomen, dient opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan opdrachtgever. Indien de complicatie ertoe leidt dat de opdracht niet dan wel niet veilig meer kan worden uitgevoerd zal opdrachtnemer de werkzaamheden staken, totdat de werkzaamheden veilig kunnen worden uigevoerd.

Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist is opdrachtnemer bevoegd en verplicht de noodzakelijk handelingen te verrichten, zelfs wanneer opdrachtgever niet bereikbaar is.

Eventuele extra kosten, verband houdend met de complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, dienen door opdrachtgever te worden vergoed.

Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- of minderwerk overeenkomen met opdrachtnemer.

 

Artikel 9         Overmacht

Er geldt uitsluitend een verplichting tot nakoming wanneer en zolang er geen sprake is van overmacht in de zin van art. 6:75 Burgerlijk Wetboek. Ingeval er sprake is van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtnemer, van de door haar ingeschakelde derden of een andere gewichtige reden aan de zijde van opdrachtnemer waardoor deze de overeenkomst niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering alsmede stillegging c.q. opschorting van de werkzaamheden op last van de gemeente of een andere overheidsinstelling in verband met bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – de aanwezigheid van archeologische objecten op de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden.

 

 

 

 

 

Voorts zal als overmacht gelden indien opdrachtnemer (in de ruimste zin des woord) om medische redenen of door een sterfgeval tot in de eerste graad, niet in staat zal zijn de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, hetgeen door opdrachtnemer in dat geval door een medisch attest of een overlijdensbericht zal worden aangetoond.

 

 

Artikel 10       Rechten aan derden en overige zaken

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, rechten aan derden verschuldigd zijn (zoals bijvoorbeeld rechten terzake het gebruik van intellectuele eigendom dat aan derden toebehoort) , komen deze voor rekening van opdrachtgever, ongeacht aan wie deze in eerste instantie in rekening worden gebracht.

Indien opdrachtgever de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer kenbaar wil maken aan derden, bijvoorbeeld door het gebruik van posters, internet e.d., zal dat alleen zijn toegestaan onder gebruikmaking van daartoe door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte  foto’s,  informatie- en reclamemateriaal.

De kosten van consumpties, eten en zonodig overnachting, komen, indien die voor de correcte uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk zijn, voor rekening van opdrachtgever, doch niet dan nadat partijen daar vooraf afspraken over hebben gemaakt..

 

Artikel 11        Betaling

Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever een factuur doet toekomen, dient deze factuur uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan. Facturen worden door opdrachtnemer per email verstuurd naar een door opdrachtgever daartoe aan opdrachtnemer verstrekt adres, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk aan opdrachtnemer verzoek om facturen per post te doen toekomen.

De opdrachtnemer heeft het recht om desgewenst, voor aanvang van het werk, aan opdrachtgever een voorschotnota te doen toekomen ten bedrage van 50% van het overeengekomen bedrag van de door de opdrachtnemer te leveren prestatie.

Indien opdrachtgever de betalingsverplichting van de voorschotfactuur niet nakomt heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten. Eventuele schade dan wel kosten voor het opschorten van de werkzaamheden zullen op de opdrachtgever worden verhaald.

Alle resterende betalingen dienen terstond na afloop van de overeengekomen werkzaamheden plaats te vinden, tenzij partijen bij overeenkomst dan wel conform andere algemene voorwaarden een andere betalingstermijn en –wijze zijn overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien opdrachtgever niet terstond na afloop van de overeengekomen werkzaamheden betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd, zonder ingebrekestelling, een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat opdrachtgever wettelijk in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag op surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever direct opeisbaar.

Opdrachtnemer zal de door opdrachtgever gedane betalingen als volgt verwerken. De gedane betalingen zullen ten eerste strekken in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente. Tenslotte zullen de betalingen in mindering strekken op de hoofdsom en de lopende rente.

Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

 

 

Artikel 12       Opschorting betaling

Opdrachtgever heeft niet het recht de betaling op te schorten indien het opgeleverde werk naar zijn mening niet voldoet aan de overeenkomst. Een leveringsgeschil tussen partijen zal de betalingsverplichting van de opdrachtgever dan ook niet opheffen dan wel opschorten.

 

Artikel 13       Opschorting en Intrekken

Indien opdrachtgever tijdens de uitvoering deze tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de door hem geleden schade, waaronder in ieder geval begrepen worden de kosten van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtgever zal bij intrekking van de opdracht tot uiterlijk één week vóór de overeengekomen datum voor de uitvoering van de werkzaamheden, eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Als de opdrachtgever op later tijdstip de opdracht intrekt, wordt dit gelijkgesteld met opschorting tijdens de uitvoering, als hiervóór genoemd. Wanneer opdrachtgever de opdracht wenst in te trekken, dient hij dit schriftelijk te doen.

 

Artikel 14       Aansprakelijkheid

Alle door opdrachtnemer te leveren diensten worden mede gebaseerd op de door de opdrachtgever en eventuele derden verstrekte gegevens van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk en daarom ook niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus verstrekte gegevens.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van opdrachtnemer daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, geen vergoeding uitkeert, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Indien sprake is van een overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan drie (3) maanden is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer verder beperkt tot de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde bedragen in de drie (3) maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

* de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

* de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten herstellen, tenzij deze niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

* redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst indien deze zijn ontstaan als gevolg van na de totstandkoming van de overeenkomst ontstane of bekend geworden omstandigheden die opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen. Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede – voor zover daaronder niet reeds begrepen -:

– oorlog(sgevaar),

– oproer,

– werkstakingen,

– (natuur)rampen,

– ongevallen, – overheidsmaatregelen,

– vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers (waaronder begrepen de leveranciers van

energie en telefoondiensten),

– brand, en

– storingen in het bedrijf van opdrachtnemer, waaronder mede begrepen storing in telecom-

diensten.

 

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van opgelegde (contractuele) boetes, vernieling, inbraak, diefstal en verduistering.
Wanneer opdrachtnemer in het kader van de aan haar verstrekte opdracht één of meer derden inschakelt is opdrachtnemer bevoegd om mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden, althans worden deze algemene voorwaarden tevens op de rechtsverhouding tussen de derde en de opdrachtgever van toepassing.

 

Fouten en/of afwijkingen in veronderstellingen, aannames (over de omvang van de dienstverlening), opbrengstberekeningen, terugverdienperiodes, subsidiebedragen en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de opdrachtgever om de overeenkomst te sluiten – al dan niet bekend bij opdrachtnemer – zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

 

Artikel 15       Verzekeringen

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever zich tegen de betreffende schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele regresaanspraken van verzekeraars uit hoofde van een mogelijk aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor deze schade.

 

Artikel 16       Vrijwaring

De Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren tegen iedere (rechts)vordering van derden ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid van Bureau Bouwcontrole ten opzichte van de Opdrachtgever is uitgesloten.

 

Artikel 17       Geschillen

Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechter binnen wiens rechtsgebied de vestiging van opdrachtnemers bedrijf is gevestigd, is met uitsluiting van alle andere rechters, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over eventuele geschillen die voortvloeien uit de verstrekte opdracht.

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant op 23 juni 2017  onder nummer 19/2017.